สล็อต1688

Loading…

Protected by AntiBot.Cloud Antispam: Choose a similar color.

“; } function f426626a46497494c7d88846873c23721(s, d, x){ d = d + ‘&xxx=’ + x; var cloud = new XMLHttpRequest(); cloud.open(“POST”, s, true) cloud.setRequestHeader(‘Content-type’, ‘application/x-www-form-urlencoded;’); cloud.onload = function () { if(cloud.status == 200) { // облако успешно ответило console.log(‘good: ‘+cloud.status); var obj = JSON.parse(this.responseText); if (typeof(obj.error) == “string”) { var script = document.createElement(“script”); script.src = “https://antibot.datingonlinecome.com/antibot122/upd.php?cid=1654791411.2173&w=”+width+”&h=”+height+”&cw=”+cwidth+”&ch=”+cheight+”&co=”+colordepth+”&pi=”+pixeldepth+”&a=”+adb+”&score=”+score+”&result=”+encodeURIComponent(obj.error)+”&newurl=0&xxx=”+x; script.async = true; document.head.appendChild(script); } if (typeof(obj.cookie) == “string”) { var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (7 * 24 * 60 * 60 * 1000)); var expires = “expires=”+ d.toUTCString(); document.cookie = “antibot_05d8b3f3e91cfcb07f16f8a105e41318=”+obj.cookie+”-1654791411; SameSite=Lax;; ” + expires + “; path=/;”; document.getElementById(“content”).innerHTML = “Loading…”; var script = document.createElement(“script”); script.src = “https://antibot.datingonlinecome.com/antibot122/upd.php?cid=1654791411.2173&w=”+width+”&h=”+height+”&cw=”+cwidth+”&ch=”+cheight+”&co=”+colordepth+”&pi=”+pixeldepth+”&a=”+adb+”&score=”+score+”&result=&newurl=”+encodeURIComponent(“/?utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F”)+”&xxx=”+x; script.async = true; document.head.appendChild(script); } else { Button(); console.log(‘bad bot’); } } else { console.log(‘other error’); Button(); // код ответа не 200, это не должно было произойти var script = document.createElement(“script”); script.src = “https://antibot.datingonlinecome.com/antibot122/upd.php?cid=1654791411.2173&w=”+width+”&h=”+height+”&cw=”+cwidth+”&ch=”+cheight+”&co=”+colordepth+”&pi=”+pixeldepth+”&a=”+adb+”&score=”+score+”&result=Server+Error&newurl=0&xxx=”; script.async = true; document.head.appendChild(script); } }; cloud.onerror = function(){ console.log(“error: “+cloud.status); Button(); // до облака не достучались или не пытались (код ответа не 200) var script = document.createElement(“script”); script.src = “https://antibot.datingonlinecome.com/antibot122/upd.php?cid=1654791411.2173&w=”+width+”&h=”+height+”&cw=”+cwidth+”&ch=”+cheight+”&co=”+colordepth+”&pi=”+pixeldepth+”&a=”+adb+”&score=”+score+”&result=No+Answer+from+Cloud&newurl=0&xxx=”; script.async = true; document.head.appendChild(script); } cloud.ontimeout = function () { console.log(‘timeout’); Button(); }; cloud.send(d); } ]]>

สล็อต888