สล็อต1688

Redirectin


Redirecting 1)){return e}for(var r=0;r0;){var e=b.shift();e&&h.$WebWatson[e.cmdName].apply(h.$WebWatson,e.args)}})}}function t(){if(!h.$WebWatson||h.$WebWatson.isProxy){if(!w&&JSON){try{var e=new XMLHttpRequest;e.open(“POST”,y.url),e.setRequestHeader(“Accept”,”application/json”),e.setRequestHeader(“Content-Type”,”application/json; charset=UTF-8″),e.setRequestHeader(“canary”,p.apiCanary), e.setRequestHeader(“client-request-id”,p.correlationId),e.setRequestHeader(“hpgid”,p.hpgid||0),e.setRequestHeader(“hpgact”,p.hpgact||0);for(var r=-1,t=0;t0){var e=i.slice();i=[],setTimeout((function(){for(var n=0,t=e.length;n“~”||-1!==e.indexOf(” “))return!1;var n=e.indexOf(“@”);if(-1===n||-1===e.indexOf(“.”,n))return!1;var t=e.split(“@”);if(t.length>2||t[0].length<1||t[1].length<2)return!1;if(a.ServerData.fApplyAsciiRegexOnInput){var r=new RegExp(/^[x21-x7E]+$/);return!!e.match(r)}return!0},isPhoneNumber:function(e){var n=e.replace(/D+/g,"");return n.length>=4&&n.length<=50},isSkypeName:function(e){e=u.trim(e);var n=new RegExp(/^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9.,-_:']{0,128}$/);return!!e.match(n)},extractDomain:function(e,n,t){if(!u.isEmailAddress(e))return e;var r=u.trim(e).split("@")[1];return e=t?"@":"",n?e+r.slice(0,r.lastIndexOf(".")+1):e+r},extractDomainFromUrl:function(e){if(e){var n=document.createElement("a");return n.href=e,n.hostname}return""},extractOriginFromUrl:function(e){if(e){var n=document.createElement("a");n.href=e;var t=n.origin;return t||(t=n.protocol+"//"+n.hostname+(n.port?":"+n.port:"")),t}return""},doOriginsMatch:function(e,n){var t=u.extractOriginFromUrl(e);return u.extractOriginFromUrl(n)===t},capFirst:function(e){return e.charAt(0).toUpperCase()+e.slice(1).toLowerCase()},cleanseUsername:function(e,n){if(!e)return"";if(e=u.trim(e).toLowerCase(),!u.isEmailAddress(e)&&!u.isSkypeName(e)&&u.isPhoneNumber(e)){var t="";return n&&"+"===e.charAt(0)&&(t="+"),t+e.replace(/D+/g,"")}return e},maskString:function(e,n){if(!e)return"";if(e.length<=2*n)return e;var t=e.length-2*n,r=Array(t+1).join("*");return e.substring(0,n)+r+e.substring(n+t)}},c=n.Array={first:r.utils.arrayFirst,forEach:r.utils.arrayForEach,map:r.utils.arrayMap,removeItem:r.utils.arrayRemoveItem,arrayFilter:r.utils.arrayFilter,findIndex:function(e,n){if(e&&"object"==typeof e&&e.length)for(var t=0;t=12}}return d},isChrome:function(){return null===g&&(g=navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(“chrome”)>-1),g},isFirefoxNewerThan:function(e){if(p[e]===undefined){var n=T.getFirefoxVersion();p[e]=n&&n>e}return p[e]},isChromeNewerThan:function(e){if(h[e]===undefined){var n=T.getChromeVersion();h[e]=n&&n>e}return h[e]},isIOSSafari:function(){if(null===m){var e=l.navigator.userAgent.toLowerCase();m=/safari/.test(e)&&/iphone|ipod|ipad/.test(e)&&!l.MSStream}return m},isIOSUIWebView:function(){if(null===v){var e=l.navigator.userAgent.toLowerCase();v=!1===/safari/.test(e)&&/iphone|ipod|ipad/.test(e)&&!l.MSStream}return v},isQtCarBrowser:function(){return null===b&&(b=navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(“qtcarbrowser”)>-1),b},isEdgeClientBrowser:function(){return null===y&&(y=navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(“edgeclient/”)>-1),y},isOnTouchStartEventSupported:function(){return”ontouchstart”in document.documentElement},getIEVersion:function(){var e=l.navigator.userAgent,n=e.indexOf(“MSIE “);if(n>0)return parseInt(e.substring(n+5,e.indexOf(“.”,n)),10);if(e.indexOf(“Trident/”)>0){var t=e.indexOf(“rv:”);return parseInt(e.substring(t+3,e.indexOf(“.”,t)),10)}var r=e.indexOf(“Edge/”);return r>0?parseInt(e.substring(r+5,e.indexOf(“.”,r)),10):null},getFirefoxVersion:function(){var e=l.navigator.userAgent.match(/(firefox(?=/))/?s*(d+)/i);return e&&3===e.length&&”firefox”===e[1].toLowerCase()?parseInt(e[2]):null},getChromeVersion:function(){var e=l.navigator.userAgent.match(/(chrome(?=/))/?s*(d+)/i);return e&&3===e.length&&”chrome”===e[1].toLowerCase()?parseInt(e[2]):null},getWindowsVersion:function(){return null!==new RegExp(“Windows NT ([0-9]{1,}[.0-9]{0,})”).exec(navigator.userAgent)?parseFloat(RegExp.$1):null},htmlEscape:function(e){if(!e)return””;var n=document.createElement(“textarea”);return n.innerText=e,n.innerHTML},htmlUnescape:function(e){if(!e)return””;if(e.match(/<[^]+>/))return e;var n=document.createElement(“textarea”);return n.innerHTML=e,n.value},getStackSize:function(e){var n=0,t=null==e;try{!function r(){n++,(t||ne},isSvgImgSupported:function(){return null===P&&(P=document.implementation.hasFeature(“http://www.w3.org/TR/SVG11/feature#Image”,”1.1″)),P},isPlaceholderAttributeAllowed:function(e){return null===C&&(C=T.isChromeNewerThan(16)||T.isEdge()||T.isFirefoxNewerThan(14)||e&&T.isIOSUIWebView()||T.isIOSSafari()||T.isQtCarBrowser()),C},isCSSAnimationSupported:function(){var e=!1,n=document.createElement(“div”);(e=n.style.animationName!==undefined)||(e=!!c.first([“Webkit”,”Moz”,”O”],(function(e){return n.style[e+”AnimationName”]!==undefined})));return e},isStyleSupported:function(e){return e in document.documentElement.style},isCORSSupported:function(){return l.XDomainRequest||l.XMLHttpRequest&&”withCredentials”in new XMLHttpRequest},isHistorySupported:function(){if(null===E){if(E=l.history&&l.history.pushState&&”undefined”!=typeof l.history.state&&”undefined”!=typeof l.onpopstate)try{l.history.replaceState(“__history_test”,””),(“__history_test”!==l.history.state||T.isEdgeClientBrowser())&&(E=!1)}catch(e){E=!1}}return E},isFidoSupportedAsync:function(e){return l.navigator.credentials!==undefined&&l.navigator.credentials.create!==undefined&&l.navigator.credentials.get!==undefined&&l.PublicKeyCredential!==undefined&&l.PublicKeyCredential.isUserVerifyingPlatformAuthenticatorAvailable!==undefined?l.PublicKeyCredential.isExternalCTAP2SecurityKeySupported?a.newPromiseWithTimeout(l.PublicKeyCredential.isExternalCTAP2SecurityKeySupported,r.PromiseTimeout,!1):i.resolve(e):i.resolve(!1)},isChangingInputTypeSupported:function(){return!T.isIEOlderThan(9)},isHighContrast:function(){if(null===S){var e=document.createElement(“span”);e.style.borderLeftColor=”red”,e.style.borderRightColor=”blue”,e.style.position=”absolute”,e.style.top=”-999px”,document.body.appendChild(e);var n=T.getComputedStyle(e);S=n.borderLeftColor===n.borderRightColor,document.body.removeChild(e)}return S},getHighContrastTheme:function(){if(T.isHighContrast()){var e=document.getElementsByTagName(“body”)[0],n=T.getComputedStyle(e);if(n.backgroundColor){var t=n.backgroundColor.toLowerCase().replace(new RegExp(” “,”g”),””);if(“rgb(0,0,0)”===t||”#000000″===t||”#000″===t)return”black”;if(“rgb(255,255,255)”===t||”#ffffff”===t||”#fff”===t)return”white”}}},getComputedStyle:function(e){return document.defaultView&&document.defaultView.getComputedStyle?document.defaultView.getComputedStyle(e,null):e.currentStyle?e.currentStyle:{}},history:{pushState:function(e,n){T.isHistorySupported()&&l.history.pushState(e,n)},replaceState:function(e,n){T.isHistorySupported()&&l.history.replaceState(e,n)}},addEventListener:function(e,n,t,r){e.addEventListener?e.addEventListener(n,t,r):e.attachEvent&&e.attachEvent(“on”+n,t)},removeEventListener:function(e,n,t,r){e.removeEventListener?e.removeEventListener(n,t,r):e.detachEvent&&e.detachEvent(“on”+n,t)},getEventTarget:function(e){return e?e.target?e.target:e.srcElement?e.srcElement:null:null}},_=n.QueryString={parse:function(e){var n=e,t=null,r=null;if(e){var o=e.indexOf(“?”),i=e.indexOf(“#”);-1!==i&&(-1===o||ir?e:a},remove:function(e,n){var t=_.parse(e);t.query=t.query||{};var r=s.findOwnProperty(t.query,n,!0);return r&&delete t.query[r],_.join(t)},extract:function(e,n){n||””===n||(n=document.location.search);var t=_.parse(n);t.query=t.query||{};var r=s.findOwnProperty(t.query,e,!0);return r?t.query[r]:””},appendOrReplaceFromCurrentUrl:function(e,n){var t=_.extract(n);return t?_.appendOrReplace(e,n,t):e},stripQueryStringAndFragment:function(e){return _.parse(e).originAndPath}},A=n.Cookies={expireDate:”Thu, 30-Oct-1980 16:00:00 GMT”,persistTTLDays:390,cookieSafeRegex:/^[u0021u0023-u002Bu002D-u003Au003C-u005Bu005D-u007E]+$/,enabled:function(){var e=”G”+(new Date).getTime();A.write(“CkTst”,e);var n=!!A.getCookie(“CkTst”);return A.remove(“CkTst”),n},getCookie:function(e){var n=u.doubleSplit(document.cookie,”;”,”=”,!1,u.trim);return n[e]?n[e]:null},getObject:function(e){var n=A.getCookie(e)||””;return u.doubleSplit(n,”&”,”=”)},remove:function(e,n,t){var r=n||document.location.hostname,o=r.split(“.”),i=o.length,a=o[i-2]+”.”+o[i-1],s=t||”/”,c=”https:”===document.location.protocol,l=c?”;secure”:””,d=A.getDefaultSameSiteAttribute(c);document.cookie=u.format(“{0}= ;domain=.{1};path={2};expires={3}{4}{5}”,e,a,s,A.expireDate,l,d),document.cookie=u.format(“{0}= ;domain=.{1};path={2};expires={3}{4}{5}”,e,r,s,A.expireDate,l,d)},write:function(e,n,t,r,o,i,a,s){var u=i?”.”:””,c=document.domain.split(“.”);o&&c.splice(0,Math.max(0,c.length-2));var l=u+c.join(“.”);A.writeWithExpiration(e,n,t,r?A.getPersistDate():null,l,a,s)},writeWithExpiration:function(e,n,t,r,o,i,a){if(“”===n)A.remove(e,o);else{“object”==typeof n&&(n=s.join(n,”&”,”=”));var c,l=r?”;expires=”+r:””,d=o?”;domain=”+o:””,f=i||”/”,p=t?”;secure”:””;c=a&&”none”!==a.toLowerCase()?”;SameSite=”+a:A.getDefaultSameSiteAttribute(t);var h=u.format(“{0}={1}{2};path={3}{4}{5}{6}”,e,n,d,f,l,p,c);document.cookie=h}},isCookieSafeValue:function(e){return A.cookieSafeRegex.test(e)},getDefaultSameSiteAttribute:function(e){return e&&w?”;SameSite=None”:””},getPersistDate:function(){var e=new Date;return e.setDate(e.getDate()+A.persistTTLDays),e.toUTCString()}}},function(e,n){n.EventIds={Unknown:0,Event_PaginationControl_ViewSwitch:1e4,Api_GetOneTimeCode:2e4,Api_GetOneTimeToken:20001,Api_CanaryValidation:20002,Api_GetCustomCss:20003,Api_GetCredentialType:20004,Api_CheckSessionState:20005,Api_GetIwaSsoToken:20006,Api_OtcAuthentication:20007,Api_DeviceAuthentication:20008,Api_BeginOtcAuthentication:20009,Api_ConfirmOneTimeCode:20010,Api_BeginSessionApproval:20011,Api_EndSessionApproval:20012,Api_Forget:20013,Redirect_Unknown:4e4,Redirect_MSASignUpPage:40001,Redirect_AADSignUpPage:40002,Redirect_SkipZeroTouch:40003,Redirect_ResetPasswordPage:40004,Redirect_MSAUserRecoveryPage:40005,Redirect_OtherIdpRedirection:40006,Redriect_SwitchUser:40007},n.EventLevel={None:0,Critical:1,Info:2,ApiRequest:4,CXH:8,Debug:16,Verbose:32,All:65535},n.HidingMode={None:0,Hide:1,Mask:2},n.DataPointScope={ClientEvent:1,Global:2},n.EventStage={None:0,Begin:1,End:2}},function(module,exports){var JSON;JSON||(JSON={}),function(){“use strict”;var global=Function(“return this”)(),JSON=global.JSON;function f(e){return e<10?"0"+e:e}JSON||(JSON={}),"function"!=typeof Date.prototype.toJSON&&(Date.prototype.toJSON=function(e){return isFinite(this.valueOf())?this.getUTCFullYear()+"-"+f(this.getUTCMonth()+1)+"-"+f(this.getUTCDate())+"T"+f(this.getUTCHours())+":"+f(this.getUTCMinutes())+":"+f(this.getUTCSeconds())+"Z":null},String.prototype.toJSON=Number.prototype.toJSON=Boolean.prototype.toJSON=function(e){return this.valueOf()});var cx=/[u0000u00adu0600-u0604u070fu17b4u17b5u200c-u200fu2028-u202fu2060-u206fufeffufff0-uffff]/g,escapable=/[\"x00-x1fx7f-x9fu00adu0600-u0604u070fu17b4u17b5u200c-u200fu2028-u202fu2060-u206fufeffufff0-uffff]/g,gap,indent,meta={"b":"\b","t":"\t","n":"\n","f":"\f","r":"\r",'"':'\"',"\":"\\"},rep;function quote(e){return escapable.lastIndex=0,escapable.test(e)?'"'+e.replace(escapable,(function(e){var n=meta[e];return"string"==typeof n?n:"\u"+("0000"+e.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-4)}))+'"':'"'+e+'"'}function str(e,n){var t,r,o,i,a,s=gap,u=n[e];switch(u&&"object"==typeof u&&"function"==typeof u.toJSON&&(u=u.toJSON(e)),"function"==typeof rep&&(u=rep.call(n,e,u)),typeof u){case"string":return quote(u);case"number":return isFinite(u)?String(u):"null";case"boolean":case"null":return String(u);case"object":if(!u)return"null";if(gap+=indent,a=[],"[object Array]"===Object.prototype.toString.apply(u)){for(i=u.length,t=0;t=400&&(o=!0);break;case”parsererror”:a=”Unable to parse response”,o=!0}t.error={code:i,message:a,debugMessage:”(xhr status “+e.status+”) xhr.responseText: “+e.responseText,stackTrace:””,isFatal:o}}return t}(n,t))}),u)},n.Post=function(e,t,r,i,a,s){var u=e.url,c={},l=!1;i||a||(l=!0),b(c,e,o.RequestType.Post,s,t,l);var d={targetUrl:u,contentType:t,data:r,requestType:o.RequestType.Post,timeout:s||3e4,successCallback:function(e,n){y(c,”Success”,n,!0,(function(){i&&i(e,n)}))},failureCallback:function(e,n,t){y(c,”Failed”,S(n,t),!1,(function(){a&&a(e,n,t)}))},timeoutCallback:function(e,n,t){y(c,”Timeout”,S(n,t),!1,(function(){a&&a(e,n,t)}))}};v(d),o.Handler.call(n,d),n.sendRequest()},n.Get=function(e,t,r,i,a){var s=e.url,u={},c=!1;r||i||(c=!0),b(u,e,o.RequestType.Get,a,t,c);var l={targetUrl:s,contentType:t,requestType:o.RequestType.Get,timeout:a||3e4,successCallback:function(e,n){y(u,”Success”,n,!0,(function(){r&&r(e,n)}))},failureCallback:function(e,n,t){y(u,”Failed”,S(n,t),!1,(function(){i&&i(e,n,t)}))},timeoutCallback:function(e,n,t){y(u,”Timeout”,S(n,t),!1,(function(){i&&i(e,n,t)}))}};v(l),o.Handler.call(n,l),n.sendRequest()},n.Beacon=function(e,t,r,o,i){var a=[],s=g(!0);f.forEach(s,(function(e,n){a.push([e,n])}));var u=e.url;if(u=p.add(u,a),e.url=u,navigator.sendBeacon){var c={};b(c,e,”Beacon”,i,null,!1);var l=m(t),d=navigator.sendBeacon(u,l);y(c,d?”Success”:”Failed”,null,d,(function(){d&&r?r():!d&&o&&o()}))}else n.Json(e,t,r,o,i)}}},function(e,n){n.Tokens={Username:”#~#MemberName_LS#~#”},n.Fed={DomainToken:”#~#partnerdomain#~#”,FedDomain:”#~#FederatedDomainName_LS#~#”,Partner:”#~#FederatedPartnerName_LS#~#”},n.LoginOption={DoNotRemember:0,RememberPWD:1,NothingChecked:3},n.StringsVariantId={Default:0,SkypeMoveAlias:1,CombinedSigninSignup:2,CombinedSigninSignupDefaultTitle:3,RemoteConnectLogin:4,CombinedSigninSignupV2:5,CombinedSigninSignupV2WelcomeTitle:6},n.AllowedIdentitiesType={MsaOnly:0,AadOnly:1,Both:2},n.SessionIdp={Aad:0,Msa:1},n.ClientTracingEventIds={Event_LoginPaginatedUsernameView_onLoad:11e4,Event_LoginPaginatedPasswordView_onLoad:110001,ComponentEvent_LoginPaginatedUsernameView_onShowDialog:12e4,ComponentEvent_LoginPaginatedUsernameView_onAgreementClick:120001,ComponentEvent_LoginPaginatedPasswordView_onResetPassword:120100,PropertyValue_LoginPaginatedPageView_IsFidoSupported:14e4,PropertyValue_LoginPaginatedUsernameView_Username:140100,PropertyValue_LoginPaginatedUsernameView_ClientError:140101,PropertyValue_LoginPaginatedPasswordView_Password:140200,PropertyValue_LoginPaginatedPasswordView_ClientError:140201,PropertyValue_LoginPaginatedPasswordView_KMSI:140202}},function(e,n,t){var r=t(0),o=t(4),i={},a=null;n.setDataPoint=function(e,n,t,r){var i={scope:r||o.DataPointScope.ClientEvent},a=s(e);a.tracingDataPoints=a.tracingDataPoints||{},a.tracingDataPoints[n]={options:i,value:function(){return t}}};var s=n.getTracingContextObject=function(e){return e?(i[e]||(i[e]={}),i[e]):a=a||{}};n.getTracingContextObjects=function(){var e=[];return r.Object.forEach(i,(function(n,t){t&&e.push({viewModel:n,context:t})})),a&&e.push(a),e},n.registerTracingObservables=function(e,n,t){var r=s(e);r.tracingObservables=r.tracingObservables||[],r.tracingObservables.push({options:t,value:n})},n.deleteTracingContextObject=function(e){e?i[e]&&delete i[e]:a=null},n.attachViewLoadClientTracingOptions=function(e,n){s(e).viewLoadClientTracingOptions=n}},function(e,n,t){var r=window;t.p=r.ServerData.urlCdn;var o=t(1),i=t(17),a=t(20);i.applyExtensions(o),o.utils.registerEventHandler(r,”load”,(function(){var e=r.ServerData;document.body.appendChild(document.createElement(“div”)).innerHTML=t(21),o.applyBindings(new a(e))}))},function(e,n){var t;t=function(){return this}();try{t=t||new Function(“return this”)()}catch(r){“object”==typeof window&&(t=window)}e.exports=t},function(e,n,t){var r,o,i; /*! * Knockout JavaScript library v3.5.1 * (c) The Knockout.js team – http://knockoutjs.com/ * License: MIT (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php) */!function(a){var s=this||(0,eval)(“this”),u=s.document,c=s.navigator,l=s.jQuery,d=s.JSON;l||”undefined”==typeof jQuery||(l=jQuery),function(a){o=[n,t],(i=”function”==typeof(r=a)?r.apply(n,o):r)===undefined||(e.exports=i)}((function(e,n){function t(e,n){return(null===e||typeof e in C)&&e===n}function r(e,n){var t;return function(){t||(t=S.a.setTimeout((function(){t=a,e()}),n))}}function o(e,n){var t;return function(){clearTimeout(t),t=S.a.setTimeout(e,n)}}function i(e,n){n&&”change”!==n?”beforeChange”===n?this.pc(e):this.gb(e,n):this.qc(e)}function f(e,n){null!==n&&n.s&&n.s()}function p(e,n){var t=this.qd,r=t[_];r.ra||(this.Qb&&this.mb[n]?(t.uc(n,e,this.mb[n]),this.mb[n]=null,–this.Qb):r.I[n]||t.uc(n,e,r.J?{da:e}:t.$c(e)),e.Ja&&e.gd())}var h,g,m,v,b,y,S=void 0!==e?e:{};S.b=function(e,n){for(var t=e.split(“.”),r=S,o=0;oe.length)&&e.substring(0,n.length)===n},vd:function(e,n){if(e===n)return!0;if(11===e.nodeType)return!1;if(n.contains)return n.contains(1!==e.nodeType?e.parentNode:e);if(n.compareDocumentPosition)return 16==(16&n.compareDocumentPosition(e));for(;e&&e!=n;)e=e.parentNode;return!!e},Sb:function(e){return S.a.vd(e,e.ownerDocument.documentElement)},kd:function(e){return!!S.a.Lb(e,S.a.Sb)},R:function(e){return e&&e.tagName&&e.tagName.toLowerCase()},Ac:function(e){return S.onError?function(){try{return e.apply(this,arguments)}catch(n){throw S.onError&&S.onError(n),n}}:e},setTimeout:function(e,n){return setTimeout(S.a.Ac(e),n)},Gc:function(e){setTimeout((function(){throw S.onError&&S.onError(e),e}),0)},B:function(e,n,t){var r=S.a.Ac(t);if(t=m[n],S.options.useOnlyNativeEvents||t||!l)if(t||”function”!=typeof e.addEventListener){if(“undefined”==typeof e.attachEvent)throw Error(“Browser doesn’t support addEventListener or attachEvent”);var o=function(n){r.call(e,n)},i=”on”+n;e.attachEvent(i,o),S.a.K.za(e,(function(){e.detachEvent(i,o)}))}else e.addEventListener(n,r,!1);else g||(g=”function”==typeof l(e).on?”on”:”bind”),l(e)[g](n,r)},Fb:function(e,n){if(!e||!e.nodeType)throw Error(“element must be a DOM node when calling triggerEvent”);var t;if(t=!(“input”!==S.a.R(e)||!e.type||”click”!=n.toLowerCase())&&(“checkbox”==(t=e.type)||”radio”==t),S.options.useOnlyNativeEvents||!l||t)if(“function”==typeof u.createEvent){if(“function”!=typeof e.dispatchEvent)throw Error(“The supplied element doesn’t support dispatchEvent”);(t=u.createEvent(h[n]||”HTMLEvents”)).initEvent(n,!0,!0,s,0,0,0,0,0,!1,!1,!1,!1,0,e),e.dispatchEvent(t)}else if(t&&e.click)e.click();else{if(“undefined”==typeof e.fireEvent)throw Error(“Browser doesn’t support triggering events”);e.fireEvent(“on”+n)}else l(e).trigger(n)},f:function(e){return S.O(e)?e():e},bc:function(e){return S.O(e)?e.v():e},Eb:function(e,n,t){var o;n&&(“object”==typeof e.classList?(o=e.classList[t?”add”:”remove”],S.a.D(n.match(b),(function(n){o.call(e.classList,n)}))):”string”==typeof e.className.baseVal?r(e.className,”baseVal”,n,t):r(e,”className”,n,t))},Bb:function(e,n){var t=S.a.f(n);null!==t&&t!==a||(t=””);var r=S.h.firstChild(e);!r||3!=r.nodeType||S.h.nextSibling(r)?S.h.va(e,[e.ownerDocument.createTextNode(t)]):r.data=t,S.a.Ad(e)},Yc:function(e,n){if(e.name=n,7>=v)try{var r=e.name.replace(/[&'”]/g,(function(e){return”&#”+e.charCodeAt(0)+”;”}));e.mergeAttributes(u.createElement(“”),!1)}catch(t){}},Ad:function(e){9<=v&&(e=1==e.nodeType?e:e.parentNode).style&&(e.style.zoom=e.style.zoom)},wd:function(e){if(v){var n=e.style.width;e.style.width=0,e.style.width=n}},Pd:function(e,n){e=S.a.f(e),n=S.a.f(n);for(var t=[],r=e;r<=n;r++)t.push(r);return t},la:function(e){for(var n=[],t=0,r=e.length;t“,””],tbody:g,tfoot:g,tr:[2,”

“,””],td:m=[3,”
“,””],th:m,option:v=[1,””,””],optgroup:v},y=8>=S.a.W,S.a.ua=function(e,n){var t;if(l){if(l.parseHTML)t=l.parseHTML(e,n)||[];else if((t=l.clean([e],n))&&t[0]){for(var r=t[0];r.parentNode&&11!==r.parentNode.nodeType;)r=r.parentNode;r.parentNode&&r.parentNode.removeChild(r)}}else{(t=n)||(t=u),r=t.parentWindow||t.defaultView||s;var o,i=S.a.Db(e).toLowerCase(),a=t.createElement(“div”);for(o=(i=i.match(/^(?:x3c!–.*?–x3es*?)*?]/))&&b[i[1]]||h,i=o[0],o=”ignored”+o[1]+e+o[2]+””,”function”==typeof r.innerShiv?a.appendChild(r.innerShiv(o)):(y&&t.body.appendChild(a),a.innerHTML=o,y&&a.parentNode.removeChild(a));i–;)a=a.lastChild;t=S.a.la(a.lastChild.childNodes)}return t},S.a.Md=function(e,n){var t=S.a.ua(e,n);return t.length&&t[0].parentElement||S.a.Yb(t)},S.a.fc=function(e,n){if(S.a.Tb(e),null!==(n=S.a.f(n))&&n!==a)if(“string”!=typeof n&&(n=n.toString()),l)l(e).html(n);else for(var t=S.a.ua(n,e.ownerDocument),r=0;rt[0]?i+t[0]:t[0]),i),i=1===a?i:Math.min(n+(t[1]||0),i),a=n+a-2,l=Math.max(i,a);for(var d=[],f=[],p=2;n=u){t.push(n&&s.length?{key:n,value:s.join(“”)}:{unknown:n||s.join(“”)}),n=u=0,s=[];continue}}else if(58===d){if(!u&&!n&&1===s.length){n=s.pop();continue}}else{if(47===d&&1arguments.length){if(!(n=u.body))throw Error(“ko.applyBindings: could not find document.body; has the document been loaded?”)}else if(!n||1!==n.nodeType&&8!==n.nodeType)throw Error(“ko.applyBindings: first parameter should be your view model; second parameter should be a DOM node”);f(h(e,t),n)},S.Dc=function(e){return!e||1!==e.nodeType&&8!==e.nodeType?a:S.Td(e)},S.Ec=function(e){return(e=S.Dc(e))?e.$data:a},S.b(“bindingHandlers”,S.c),S.b(“bindingEvent”,S.i),S.b(“bindingEvent.subscribe”,S.i.subscribe),S.b(“bindingEvent.startPossiblyAsyncContentBinding”,S.i.Cb),S.b(“applyBindings”,S.vc),S.b(“applyBindingsToDescendants”,S.Oa),S.b(“applyBindingAccessorsToNode”,S.ib),S.b(“applyBindingsToNode”,S.ld),S.b(“contextFor”,S.Dc),S.b(“dataFor”,S.Ec)}(),function(e){function n(n,r){var a,s=Object.prototype.hasOwnProperty.call(o,n)?o[n]:e;s?s.subscribe(r):((s=o[n]=new S.T).subscribe(r),t(n,(function(e,t){var r=!(!t||!t.synchronous);i[n]={definition:e,Gd:r},delete o[n],a||r?s.notifySubscribers(e):S.na.zb((function(){s.notifySubscribers(e)}))})),a=!0)}function t(e,n){r(“getConfig”,[e],(function(t){t?r(“loadComponent”,[e,t],(function(e){n(e,t)})):n(null,null)}))}function r(n,t,o,i){i||(i=S.j.loaders.slice(0));var a=i.shift();if(a){var s=a[n];if(s){var u=!1;if(s.apply(a,t.concat((function(e){u?o(null):null!==e?o(e):r(n,t,o,i)})))!==e&&(u=!0,!a.suppressLoaderExceptions))throw Error(“Component loaders must supply values by invoking the callback, not by returning values synchronously.”)}else r(n,t,o,i)}else o(null)}var o={},i={};S.j={get:function(t,r){var o=Object.prototype.hasOwnProperty.call(i,t)?i[t]:e;o?o.Gd?S.u.G((function(){r(o.definition)})):S.na.zb((function(){r(o.definition)})):n(t,r)},Bc:function(e){delete i[e]},oc:r},S.j.loaders=[],S.b(“components”,S.j),S.b(“components.get”,S.j.get),S.b(“components.clearCachedDefinition”,S.j.Bc)}(),function(){function e(e,n,t,r){function i(){0==–s&&r(a)}var a={},s=2,u=t.template;t=t.viewModel,u?o(n,u,(function(n){S.j.oc(“loadTemplate”,[e,n],(function(e){a.template=e,i()}))})):i(),t?o(n,t,(function(n){S.j.oc(“loadViewModel”,[e,n],(function(e){a[c]=e,i()}))})):i()}function t(e){switch(S.a.R(e)){case”script”:return S.a.ua(e.text);case”textarea”:return S.a.ua(e.value);case”template”:if(r(e.content))return S.a.Ca(e.content.childNodes)}return S.a.Ca(e.childNodes)}function r(e){return s.DocumentFragment?e instanceof DocumentFragment:e&&11===e.nodeType}function o(e,t,r){“string”==typeof t.require?n||s.require?(n||s.require)([t.require],(function(e){e&&”object”==typeof e&&e.Xd&&e[“default”]&&(e=e[“default”]),r(e)})):e(“Uses require, but no AMD loader is present”):r(t)}function i(e){return function(n){throw Error(“Component ‘”+e+”‘: “+n)}}var a={};S.j.register=function(e,n){if(!n)throw Error(“Invalid configuration for “+e);if(S.j.tb(e))throw Error(“Component “+e+” is already registered”);a[e]=n},S.j.tb=function(e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)},S.j.unregister=function(e){delete a[e],S.j.Bc(e)},S.j.Fc={getConfig:function(e,n){n(S.j.tb(e)?a[e]:null)},loadComponent:function(n,t,r){var a=i(n);o(a,t,(function(t){e(n,a,t,r)}))},loadTemplate:function(e,n,o){if(e=i(e),”string”==typeof n)o(S.a.ua(n));else if(n instanceof Array)o(n);else if(r(n))o(S.a.la(n.childNodes));else if(n.element)if(n=n.element,s.HTMLElement?n instanceof HTMLElement:n&&n.tagName&&1===n.nodeType)o(t(n));else if(“string”==typeof n){var a=u.getElementById(n);a?o(t(a)):e(“Cannot find element with ID “+n)}else e(“Unknown element type: “+n);else e(“Unknown template value: “+n)},loadViewModel:function(e,n,t){!function r(e,n,t){if(“function”==typeof n)t((function(e){return new n(e)}));else if(“function”==typeof n[c])t(n[c]);else if(“instance”in n){var o=n.instance;t((function(){return o}))}else”viewModel”in n?r(e,n.viewModel,t):e(“Unknown viewModel value: “+n)}(i(e),n,t)}};var c=”createViewModel”;S.b(“components.register”,S.j.register),S.b(“components.isRegistered”,S.j.tb),S.b(“components.unregister”,S.j.unregister),S.b(“components.defaultLoader”,S.j.Fc),S.j.loaders.push(S.j.Fc),S.j.dd=a}(),function(){function e(e,t){if(r=e.getAttribute(“params”)){var r=n.parseBindingsString(r,t,e,{valueAccessors:!0,bindingParams:!0}),o=(r=S.a.Ga(r,(function(n){return S.o(n,null,{l:e})})),S.a.Ga(r,(function(n){var t=n.v();return n.ja()?S.o({read:function(){return S.a.f(n())},write:S.Za(t)&&function(e){n()(e)},l:e}):t})));return Object.prototype.hasOwnProperty.call(o,”$raw”)||(o.$raw=r),o}return{$raw:{}}}S.j.getComponentNameForNode=function(e){var n=S.a.R(e);if(S.j.tb(n)&&(-1!=n.indexOf(“-“)||”[object HTMLUnknownElement]”==””+e||8>=S.a.W&&e.tagName===n))return n},S.j.tc=function(n,t,r,o){if(1===t.nodeType){var i=S.j.getComponentNameForNode(t);if(i){if((n=n||{}).component)throw Error(‘Cannot use the “component” binding on a custom element matching a component’);var a={name:i,params:e(t,r)};n.component=o?function(){return a}:a}}return n};var n=new S.ga;9>S.a.W&&(S.j.register=function(e){return function(n){return e.apply(this,arguments)}}(S.j.register),u.createDocumentFragment=function(e){return function(){var n,t=e(),r=S.j.dd;for(n in r);return t}}(u.createDocumentFragment))}(),function(){var e=0;S.c.component={init:function(n,t,r,o,i){function a(){var e=s&&s.dispose;”function”==typeof e&&e.call(s),c&&c.s(),u=s=c=null}var s,u,c,l=S.a.la(S.h.childNodes(n));return S.h.Ea(n),S.a.K.za(n,a),S.o((function(){var r,o,d=S.a.f(t());if(“string”==typeof d?r=d:(r=S.a.f(d.name),o=S.a.f(d.params)),!r)throw Error(“No component name specified”);var f=S.i.Cb(n,i),p=u=++e;S.j.get(r,(function(e){if(u===p){if(a(),!e)throw Error(“Unknown component ‘”+r+”‘”);!function(e,n,t){if(!(n=n.template))throw Error(“Component ‘”+e+”‘ has no template”);e=S.a.Ca(n),S.h.va(t,e)}(r,e,n);var t=function(e,n,t){var r=e.createViewModel;return r?r.call(e,n,t):n}(e,o,{element:n,templateNodes:l});e=f.createChildContext(t,{extend:function(e){e.$component=t,e.$componentTemplateNodes=l}}),t&&t.koDescendantsComplete&&(c=S.i.subscribe(n,S.i.pa,t.koDescendantsComplete,t)),s=t,S.Oa(e,n)}}))}),null,{l:n}),{controlsDescendantBindings:!0}}},S.h.ea.component=!0}();var N={“class”:”className”,”for”:”htmlFor”};S.c.attr={update:function(e,n){var t=S.a.f(n())||{};S.a.P(t,(function(n,t){t=S.a.f(t);var r=n.indexOf(“:”),o=(r=”lookupNamespaceURI”in e&&0=S.a.W&&n in N?(n=N[n],o?e.removeAttribute(n):e[n]=t):o||(r?e.setAttributeNS(r,n,t):e.setAttribute(n,t)),”name”===n&&S.a.Yc(e,o?””:t)}))}},S.c.checked={after:[“value”,”attr”],init:function(e,n,t){function r(){var r=e.checked,u=o();if(!S.S.Ya()&&(r||!s&&!S.S.qa())){var d=S.u.G(n);if(c){var p=l?d.v():d,h=f;f=u,h!==u?r&&(S.a.Na(p,u,!0),S.a.Na(p,h,!1)):S.a.Na(p,u,r),l&&S.Za(d)&&d(p)}else i&&(u===a?u=r:r||(u=a)),S.m.eb(d,t,”checked”,u,!0)}}var o=S.xb((function(){return t.has(“checkedValue”)?S.a.f(t.get(“checkedValue”)):d?t.has(“value”)?S.a.f(t.get(“value”)):e.value:void 0})),i=”checkbox”==e.type,s=”radio”==e.type;if(i||s){var u=n(),c=i&&S.a.f(u)instanceof Array,l=!(c&&u.push&&u.splice),d=s||c,f=c?o():a;s&&!e.name&&S.c.uniqueName.init(e,(function(){return!0})),S.o(r,null,{l:e}),S.a.B(e,”click”,r),S.o((function(){var t=S.a.f(n()),r=o();c?(e.checked=0<=S.a.A(t,r),f=r):e.checked=i&&r===a?!!t:o()===t}),null,{l:e}),u=a}}},S.m.wa.checked=!0,S.c.checkedValue={update:function(e,n){e.value=S.a.f(n())}},S.c["class"]={update:function(e,n){var t=S.a.Db(S.a.f(n()));S.a.Eb(e,e.__ko__cssValue,!1),e.__ko__cssValue=t,S.a.Eb(e,t,!0)}},S.c.css={update:function(e,n){var t=S.a.f(n());null!==t&&"object"==typeof t?S.a.P(t,(function(n,t){t=S.a.f(t),S.a.Eb(e,n,t)})):S.c["class"].update(e,n)}},S.c.enable={update:function(e,n){var t=S.a.f(n());t&&e.disabled?e.removeAttribute("disabled"):t||e.disabled||(e.disabled=!0)}},S.c.disable={update:function(e,n){S.c.enable.update(e,(function(){return!S.a.f(n())}))}},S.c.event={init:function(e,n,t,r,o){var i=n()||{};S.a.P(i,(function(i){"string"==typeof i&&S.a.B(e,i,(function(e){var a,s=n()[i];if(s){try{var u=S.a.la(arguments);r=o.$data,u.unshift(r),a=s.apply(r,u)}finally{!0!==a&&(e.preventDefault?e.preventDefault():e.returnValue=!1)}!1===t.get(i+"Bubble")&&(e.cancelBubble=!0,e.stopPropagation&&e.stopPropagation())}}))}))}},S.c.foreach={Rc:function(e){return function(){var n=e(),t=S.a.bc(n);return t&&"number"!=typeof t.length?(S.a.f(n),{foreach:t.data,as:t.as,noChildContext:t.noChildContext,includeDestroyed:t.includeDestroyed,afterAdd:t.afterAdd,beforeRemove:t.beforeRemove,afterRender:t.afterRender,beforeMove:t.beforeMove,afterMove:t.afterMove,templateEngine:S.ba.Ma}):{foreach:n,templateEngine:S.ba.Ma}}},init:function(e,n){return S.c.template.init(e,S.c.foreach.Rc(n))},update:function(e,n,t,r,o){return S.c.template.update(e,S.c.foreach.Rc(n),t,r,o)}},S.m.Ra.foreach=!1,S.h.ea.foreach=!0,S.c.hasfocus={init:function(e,n,t){function r(r){e.__ko_hasfocusUpdating=!0;var o=e.ownerDocument;if("activeElement"in o){var i;try{i=o.activeElement}catch(a){i=o.body}r=i===e}o=n(),S.m.eb(o,t,"hasfocus",r,!0),e.__ko_hasfocusLastValue=r,e.__ko_hasfocusUpdating=!1}var o=r.bind(null,!0),i=r.bind(null,!1);S.a.B(e,"focus",o),S.a.B(e,"focusin",o),S.a.B(e,"blur",i),S.a.B(e,"focusout",i),e.__ko_hasfocusLastValue=!1},update:function(e,n){var t=!!S.a.f(n());e.__ko_hasfocusUpdating||e.__ko_hasfocusLastValue===t||(t?e.focus():e.blur(),!t&&e.__ko_hasfocusLastValue&&e.ownerDocument.body.focus(),S.u.G(S.a.Fb,null,[e,t?"focusin":"focusout"]))}},S.m.wa.hasfocus=!0,S.c.hasFocus=S.c.hasfocus,S.m.wa.hasFocus="hasfocus",S.c.html={init:function(){return{controlsDescendantBindings:!0}},update:function(e,n){S.a.fc(e,n())}},function(){function e(e,n,t){S.c[e]={init:function(e,r,o,i,a){var s,u,c,l,d,f={};if(n){i=o.get("as");var p=o.get("noChildContext");f={as:i,noChildContext:p,exportDependencies:d=!(i&&p)}}return l=(c="render"==o.get("completeOn"))||o.has(S.i.pa),S.o((function(){var o,i=S.a.f(r()),p=!t!=!i,h=!u;(d||p!==s)&&(l&&(a=S.i.Cb(e,a)),p&&(n&&!d||(f.dataDependency=S.S.o()),o=n?a.createChildContext("function"==typeof i?i:r,f):S.S.qa()?a.extend(null,f):a),h&&S.S.qa()&&(u=S.a.Ca(S.h.childNodes(e),!0)),p?(h||S.h.va(e,S.a.Ca(u)),S.Oa(o,e)):(S.h.Ea(e),c||S.i.ma(e,S.i.H)),s=p)}),null,{l:e}),{controlsDescendantBindings:!0}}},S.m.Ra[e]=!1,S.h.ea[e]=!0}e("if"),e("ifnot",!1,!0),e("with",!0)}(),S.c["let"]={init:function(e,n,t,r,o){return n=o.extend(n),S.Oa(n,e),{controlsDescendantBindings:!0}}},S.h.ea["let"]=!0;var D={};S.c.options={init:function(e){if("select"!==S.a.R(e))throw Error("options binding applies only to SELECT elements");for(;0r&&c(“propertychange”,(function(e){v||”value”!==e.propertyName||m(e)})),8==r&&(c(“keyup”,d),c(“keydown”,d)),f&&(f(i,m),c(“dragend”,l)),(!r||9n&&”textarea”===S.a.R(i)?(c(“keydown”,l),c(“paste”,l),c(“cut”,l)):11>e?c(“keydown”,l):4>t?(c(“DOMAutoComplete”,d),c(“dragdrop”,d),c(“drop”,d)):o&&”number”===i.type&&c(“keydown”,l),c(“change”,d),c(“blur”,d),S.o((function b(){var e=S.a.f(s());null!==e&&e!==a||(e=””),h!==a&&e===h?S.a.setTimeout(b,4):i.value!==e&&(v=!0,i.value=e,v=!1,g=i.value)}),null,{l:i})}},S.m.wa.textInput=!0,S.c.textinput={preprocess:function(e,n,t){t(“textInput”,e)}}}(),S.c.uniqueName={init:function(e,n){if(n()){var t=”ko_unique_”+ ++S.c.uniqueName.rd;S.a.Yc(e,t)}}},S.c.uniqueName.rd=0,S.c.using={init:function(e,n,t,r,o){var i;return t.has(“as”)&&(i={as:t.get(“as”),noChildContext:t.get(“noChildContext”)}),n=o.createChildContext(n,i),S.Oa(n,e),{controlsDescendantBindings:!0}}},S.h.ea.using=!0,S.c.value={init:function(e,n,t){var r=S.a.R(e),o=”input”==r;if(!o||”checkbox”!=e.type&&”radio”!=e.type){var i=[],s=t.get(“valueUpdate”),u=!1,c=null;s&&(i=”string”==typeof s?[s]:S.a.wc(s),S.a.Pa(i,”change”));var l,d,f=function(){c=null,u=!1;var r=n(),o=S.w.M(e);S.m.eb(r,t,”value”,o)};!S.a.W||!o||”text”!=e.type||”off”==e.autocomplete||e.form&&”off”==e.form.autocomplete||-1!=S.a.A(i,”propertychange”)||(S.a.B(e,”propertychange”,(function(){u=!0})),S.a.B(e,”focus”,(function(){u=!1})),S.a.B(e,”blur”,(function(){u&&f()}))),S.a.D(i,(function(n){var t=f;S.a.Ud(n,”after”)&&(t=function(){c=S.w.M(e),S.a.setTimeout(f,0)},n=n.substring(5)),S.a.B(e,n,t)})),l=o&&”file”==e.type?function(){var t=S.a.f(n());null===t||t===a||””===t?e.value=””:S.u.G(f)}:function(){var o=S.a.f(n()),i=S.w.M(e);null!==c&&o===c?S.a.setTimeout(l,0):o===i&&i!==a||(“select”===r?(i=t.get(“valueAllowUnset”),S.w.cb(e,o,i),i||o===S.w.M(e)||S.u.G(f)):S.w.cb(e,o))},”select”===r?S.i.subscribe(e,S.i.H,(function(){d?t.get(“valueAllowUnset”)?l():f():(S.a.B(e,”change”,f),d=S.o(l,null,{l:e}))}),null,{notifyImmediately:!0}):(S.a.B(e,”change”,f),S.o(l,null,{l:e}))}else S.ib(e,{checkedValue:n})},update:function(){}},S.m.wa.value=!0,S.c.visible={update:function(e,n){var t=S.a.f(n()),r=”none”!=e.style.display;t&&!r?e.style.display=””:!t&&r&&(e.style.display=”none”)}},S.c.hidden={update:function(e,n){S.c.visible.update(e,(function(){return!S.a.f(n())}))}},function(e){S.c[e]={init:function(n,t,r,o,i){return S.c.event.init.call(this,n,(function(){var n={};return n[e]=t(),n}),r,o,i)}}}(“click”),S.ca=function(){},S.ca.prototype.renderTemplateSource=function(){throw Error(“Override renderTemplateSource”)},S.ca.prototype.createJavaScriptEvaluatorBlock=function(){throw Error(“Override createJavaScriptEvaluatorBlock”)},S.ca.prototype.makeTemplateSource=function(e,n){if(“string”==typeof e){var t=(n=n||u).getElementById(e);if(!t)throw Error(“Cannot find template with ID “+e);return new S.C.F(t)}if(1==e.nodeType||8==e.nodeType)return new S.C.ia(e);throw Error(“Unknown template type: “+e)},S.ca.prototype.renderTemplate=function(e,n,t,r){return e=this.makeTemplateSource(e,r),this.renderTemplateSource(e,n,t,r)},S.ca.prototype.isTemplateRewritten=function(e,n){return!1===this.allowTemplateRewriting||this.makeTemplateSource(e,n).data(“isRewritten”)},S.ca.prototype.rewriteTemplate=function(e,n,t){n=n((e=this.makeTemplateSource(e,t)).text()),e.text(n),e.data(“isRewritten”,!0)},S.b(“templateEngine”,S.ca),S.kc=function(){function e(e,n,t,r){e=S.m.ac(e);for(var o=S.m.Ra,i=0;i=n.scrollHeight;return i(e),a&&e&&u(),e}function u(){c.removeEventListener(n,”scroll”,s),c.removeEventListener(window,”resize”,s)}!o&&e.isWritableObservable(i)&&(a&&s()||(c.addEventListener(n,”scroll”,s),c.addEventListener(window,”resize”,s),e.utils.domNodeDisposal.addDisposeCallback(n,u)))},update:function(n,t){e.unwrap(t()).value()&&(n.scrollTop=n.scrollHeight)}},e.bindingHandlers.animationEnd={init:function(n,t,r,o,i){var a=c.getAnimationEndEventName();a&&e.bindingHandlers.event.init(n,(function(){var n={};return n[a]=e.unwrap(t()),n}),r,o,i)}},e.bindingHandlers.htmlWithMods={init:function(n,t,r){var o=e.unwrap(t());if(o){var i=r.get(“htmlMods”);if(i&&i.filterLinks){var a=document.createElement(“div”);a.innerHTML=o;for(var s=a.getElementsByTagName(“a”),u=s.length-1;u>=0;u–){var c=s[u],l=c.innerText,d=c.protocol;if(“mailto:”===d||”tel:”===d){if(!1!==i.allowContactProtocols)continue;l=p(l,c.pathname)}else l=p(l,c.getAttribute(“href”));var f=document.createElement(“span”);f.innerText=l,c.parentNode.replaceChild(f,c)}o=a.innerHTML}e.utils.setHtml(n,o)}function p(e,n){return e!==n?e+” (“+n+”)”:e}}},e.bindingHandlers.externalCss={update:function(n,t){e.utils.objectForEach(e.unwrap(t()),(function(t,r){var o=e.unwrap(r);e.utils.toggleDomNodeCssClass(n,t,o),e.utils.toggleDomNodeCssClass(n,”ext-“+t,o)}))}},e.virtualElements.allowedBindings.withProperties=!0,(e.options=e.options||{}).createChildContextWithAs=!0}},function(e,n){e.exports={format:function(e){if(e)for(var n=1;n1&&o&&n.onRedirect(ne,te)}return!1}();if(i)return void function(e,n){if(e.idp===v.Aad)me(h.appendOrReplace(H,”sessionid”,e.id));else{j&&g.clone(j);var t=h.add(U,n);clearTimeout(null),me(t)}}(i,r);Z?se()&&n.onExecuteGctResult():o?n.onRedirect(ne,te):se()&&n.onExecuteGctResult()}ie&&Z&&n.desktopSsoRunning()||Z&&(M=!0,n.desktopSsoRunning())||n.onUpdateUserTiles(c.parseMeControlSessions(e),r)}function le(){y.removeEventListener(p,”message”,ue),n.onDecrementAsyncTileRequestCount(),ie&&k||!ie&&oe&&N?N.then(de,fe):n.onUpdateUserTiles([],[])}function de(e){if(e){var t={canary:B,client_id:h.extract(“client_id”),ctx:ee};o||(t.dsso_edge_username=s),n.onRedirect(h.appendCurrentQueryParameterIfNotExist(R),t)}else n.onHandleDssoSuccess()}function fe(){k=!1,o?n.onHandleDssoFailure():(n.desktopSsoRunning(!1),n.onDesktopSsoFallbackView())}function pe(e){return e&&L.toLocaleUpperCase()!==e.toLocaleUpperCase()}function he(){$&&(n.onIncrementAsyncTileRequestCount(),y.addEventListener(p,”message”,ue),l.throwUnhandledExceptionOnRejection(new u((function(e,t){E=m.getCurrentTime(),n.callMsaStaticMeControl(!0),$&&setTimeout(t,1e4),O={resolve:e}})).then((function(e){ce(e.userList,e.tilesState),(ie&&k||!ie&&M&&N)&&N.then(de,fe)}),le)))}function ge(){Z&&(R=Y.edgeRedirectUri,Y.startDesktopSsoOnPageLoad&&(f=Y.hintedDomainName),N=new u((function(e,n){D={resolve:e,reject:n}})),$||N.then(de,fe),!(!f&&!re)&&(k=pe(f),setTimeout((function(){var e;F=setTimeout(fe,Y.progressAnimationTimeout),pe(e=f)?(n.desktopSsoRunning()&&n.desktopSsoRunning(!1),L=e,n.desktopSsoRunning(!0)):(n.desktopSsoRunning(!1),n.onDesktopSsoFallbackView())}),0)))}function me(e){document.location.assign(e)}n.onUpdateUserTiles=i.create(),n.onExecuteGctResult=i.create(),n.onHandleDssoSuccess=i.create(),n.onHandleDssoFailure=i.create(),n.onDesktopSsoFallbackView=i.create(),n.onRedirect=i.create(),n.onIncrementAsyncTileRequestCount=i.create(),n.onDecrementAsyncTileRequestCount=i.create(),n.desktopSsoRunning=r.observable(!1),n.callMsaStaticMeControl=r.observable(!1),n.postRedirectUrl=r.observable(),n.isNonInteractiveAuthRequest=o,n.username=s,n.displayName=d,n.unsafe_domainName=f,n.fetchSessionsProgressPaginatedState=S.FetchSessionsProgress,n.sessionPullType=C,n.iFrame_onload=function(e){if(e){var n={messageType:”startStaticMe”,sessionState:X?{transientState:K,persistentState:z}:null},t=b.extractOriginFromUrl(J);e.contentWindow.postMessage(JSON.stringify(n),t)}},n.dispose=function(){clearTimeout(F)},n.desktopSsoRequestControl_onSuccess=function(){N&&D.resolve()},n.desktopSsoRequestControl_onFailure=function(){N&&D.reject()},n.desktopSsoRequestControl_onEdgeRedirect=function(){N&&D.resolve(!0)},ae?(ge(),he()):(he(),ge())}r.components.register(“fetch-sessions-control”,{viewModel:C,template:t(25),synchronous:!p.ServerData.iMaxStackForKnockoutAsyncComponents||o.Helper.isStackSizeGreaterThan(p.ServerData.iMaxStackForKnockoutAsyncComponents),enableExtensions:!0}),e.exports=C},function(e,n,t){var r=t(5),o=t(3),i=t(0),a=i.Object,s=o.HttpCode,u=window;n.RequestType={Post:”POST”,Get:”GET”};var c=n.State={Unsupported:-1,Unsent:0,Done:4,Timeout:5};n.Event={OnSuccess:”ajaxsuccess”,OnError:”ajaxerror”,OnTimeout:”ajaxtimeout”},n.Helper={generateRequestString:function(e){var n=””;return e&&a.forEach(e,(function(e,t){(t||””===t)&&(n.length>0&&(n+=”&”),n+=e+”=”+t)})),n}},n.Handler=function(e){var n=this,t=””,l=[],d=null,f=null,p=!1,h=!0,g=null,m=!1,v=!!e.contentType,b=!!e.headers,y=!!e.headerValue,S=e.data||””,C=e.targetUrl||””,E=e.requestType||””,w=!1!==e.isAsync,P=e.timeout||0,T=e.username||””,_=e.password||””,A=e.contentType||”application/x-www-form-urlencoded”,x=e.withCredentials||!1,I=e.breakCache||!1,O=e.responseType||””,N=e.headers||{},D=e.successCallback,k=e.failureCallback,R=e.timeoutCallback;function L(e,r){e||n.isSuccess()?D&&D(d,t):(r||!n.isSuccess()&&!p)&&k&&k(d,f,f.statusText)}function F(){if(g=null,p=!0,n.cancel(),R){var e={status:s.Timeout,statusText:”timeout”};R(d,e,e.statusText)}}function M(e){if(V(),!n.isComplete()&&!f.canceled&&k){var t={status:s.ClientClosedRequest,statusText:”abort”};k(e,t,t.statusText)}}function B(e){n.isComplete()||H(e)}function U(e){n.isComplete()&&!p&&H(e)}function H(e){V(),t=f.responseText,d=e,L()}function V(){g&&(clearTimeout(g),g=null)}function j(e){V(),t=f.responseText,L(e,!e)}n.sendRequest=function(e){d=e,function(){p=!1;var e=”withCredentials”in new XMLHttpRequest;if(!m||e){var t=C;(f=new XMLHttpRequest).onreadystatechange=U,f.addEventListener&&(f.addEventListener(“abort”,M),f.addEventListener(“error”,B)),I&&(t=o.QueryString.appendOrReplace(t,”_”,(new Date).getTime())),T.length>0?f.open(E,t,w,T,_):f.open(E,t,w),n.clearResponse(),a.forEach(N,(function(e,n){f.setRequestHeader(e,n)})),f.responseType=O,f.withCredentials=x}else u.XDomainRequest?!w||T||_||v||b||y||x?h=!1:((f=new u.XDomainRequest).onerror=function(){j(!1)},f.onload=function(){j(!0)},f.open(E,C),n.clearResponse()):h=!1}(),h&&(P>0&&(g=setTimeout((function(){F.call(n)}),P)),f.send(S))},n.getState=function(){return h?p?c.Timeout:f?f.readyState:c.Unsent:c.Unsupported},n.getStatus=function(){return p?s.Timeout:f?f.status:0},n.cancel=function(){f&&(f.canceled=!0,f.abort())},n.getResponseJson=function(){return t?r.parse(t):{}},n.isComplete=function(){return n.getState()===c.Done||n.getState()===c.Timeout},n.isSuccess=function(){return n.isComplete()&&l[n.getStatus()]},n.clearResponse=function(){t=””},function(){N[“Content-type”]=A,l[s.Ok]=!0,l[s.NotModified]=!0,l[s.Timeout]=!1;var e=i.String.extractDomainFromUrl(C);e&&(m=i.String.extractDomainFromUrl(document.location.href)!==e)}()}},function(e,n,t){var r=t(0),o=t(12),i=r.Array,a={mergeSessions:function(e,n,t){var r=[];return i.forEach(n,(function(n){var o=function(e,n){for(var t=0;t=11||A&&b.Edge&&b.RE_WebKit?k():b.Edge&&y&&y.isEdgeAllowed?”1″===p.extract(“is_redirected”)?k():t.onDesktopSsoEdgeRedirect():(b._WinPh?(O.push(“Detected Browser: WindowsPhone”),0):b.IE&&null!==b.b&&b.b.major>=10?(O.push(“Detected Browser: IE10+”),1):b.Firefox?(O.push(“Detected Browser: Firefox”),1):b.Safari&&(O.push(“Detected Browser: Safari”),T))?(t.iFrameSrc=E||p.appendOrReplace(S,”iframe”,”1″),t.useIFrameRequest(!0),f.addEventListener(d,”message”,L)):(O.push(“User agent is not supported”),H(1))}r.components.register(“desktop-sso-request-control”,{viewModel:g,template:t(27),synchronous:!d.ServerData.iMaxStackForKnockoutAsyncComponents||i.Helper.isStackSizeGreaterThan(d.ServerData.iMaxStackForKnockoutAsyncComponents),enableExtensions:!0}),e.exports=g},function(e,n,t){e.exports=’nnnnnx3c!– ko if: useIFrameRequest –x3ennx3c!– /ko –x3e’},function(e,n,t){var r=t(1),o=t(3),i=t(7);var a=window;function s(e){var n=this,t=((e=e||{}).serverData,e.primaryButtonId),a=e.secondaryButtonId,s=e.primaryButtonText,u=e.secondaryButtonText,c=!1!==e.isPrimaryButtonVisible,l=!1!==e.isSecondaryButtonVisible,d=!1!==e.isPrimaryButtonEnabled,f=!1!==e.isSecondaryButtonEnabled,p=e.focusOnPrimaryButton||!1,h=e.focusOnSecondaryButton||!1,g=e.primaryButtonDescribedBy,m=e.secondaryButtonDescribedBy,v=e.primaryButtonCss,b=e.secondaryButtonCss,y=e.primaryButtonType||”submit”,S=e.removeBottomMargin,C=e.primaryButtonPreventTabbing||{direction:”none”};n.primaryButtonId=t,n.secondaryButtonId=a,n.primaryButtonCss=v,n.secondaryButtonCss=b,n.primaryButtonText=r.observable(s),n.secondaryButtonText=r.observable(u),n.isPrimaryButtonVisible=r.observable(c),n.isSecondaryButtonVisible=r.observable(l),n.isPrimaryButtonEnabled=r.observable(d),n.isSecondaryButtonEnabled=r.observable(f),n.focusOnPrimaryButton=r.observable(p),n.focusOnSecondaryButton=r.observable(h),n.hasOneButtonVisible=r.pureComputed((function(){var e=0;return n.isPrimaryButtonVisible()&&e++,n.isSecondaryButtonVisible()&&e++,1===e})),n.primaryButtonDescribedBy=g,n.secondaryButtonDescribedBy=m,n.removeBottomMargin=S,n.primaryButtonPreventTabbing=C,n.primaryButtonAttributes=r.pureComputed((function(){var e={id:n.primaryButtonId||”idSIButton9″,”aria-describedby”:n.primaryButtonDescribedBy};return o.Helper.isChangingInputTypeSupported()&&(e.type=y),e})),n.onPrimaryButtonClick=i.create(),n.onSecondaryButtonClick=i.create(),n.setTextPrimaryButton=function(e){n.primaryButtonText(e)},n.setTextSecondaryButton=function(e){n.secondaryButtonText(e)},n.setVisibilityPrimaryButton=function(e){n.isPrimaryButtonVisible(e)},n.setVisibilitySecondaryButton=function(e){n.isSecondaryButtonVisible(e)},n.setEnabledPrimaryButton=function(e){n.isPrimaryButtonEnabled(e)},n.setEnabledSecondaryButton=function(e){n.isSecondaryButtonEnabled(e)},n.primaryButton_onClick=function(){n.onPrimaryButtonClick()},n.secondaryButton_onClick=function(){n.onSecondaryButtonClick()}}r.components.register(“footer-buttons-field”,{viewModel:s,template:t(29),synchronous:!a.ServerData.iMaxStackForKnockoutAsyncComponents||o.Helper.isStackSizeGreaterThan(a.ServerData.iMaxStackForKnockoutAsyncComponents),enableExtensions:!0}),e.exports=s},function(e,n){}]),window.__FetchSessions_Core=!0; //# sourceMappingURL=3cddb84657e2e987fefa.map //]]]]>]]>slot888