สล็อต1688

W3Schools online HTML editor

Tryit Editor v3.7 = (970) && afterResize < (970)) || (xbeforeResize = (728)) || (xbeforeResize >= (728) && afterResize < (728)) || (xbeforeResize = (468)) ||(xbeforeResize >= (468) && afterResize < (468))) { xbeforeResize = afterResize; if (document.getElementById("adngin-try_it_leaderboard-0")) { adngin.queue.push(function(){ adngin.cmd.startAuction(["try_it_leaderboard"]); }); } } if (window.screen.availWidth window.innerWidth); } fixDragBtn(); showFrameSize(); } var fileID = ""; ]]> Page Title

This is a paragraph.

0) { t=t.substring(0,pos) + “w3” + t.substr(pos,3) + “w3” + t.substr(pos+3,3) + “tag” + t.substr(pos+6); pos=t.search(/script/i); } document.getElementById(“code”).value=t; document.getElementById(“codeForm”).action = “https://tryit.w3schools.com/tryit_view.php?x=” + Math.random(); document.getElementById(‘codeForm’).method = “post”; document.getElementById(‘codeForm’).acceptCharset = “utf-8”; document.getElementById(‘codeForm’).target = “iframeResult”; document.getElementById(“codeForm”).submit(); } else { var ifrw = (ifr.contentWindow) ? ifr.contentWindow : (ifr.contentDocument.document) ? ifr.contentDocument.document : ifr.contentDocument; ifrw.document.open(); ifrw.document.write(text); ifrw.document.close(); //23.02.2016: contentEditable is set to true, to fix text-selection (bug) in firefox. //(and back to false to prevent the content from being editable) //(To reproduce the error: Select text in the result window with, and without, the contentEditable statements below.) if (ifrw.document.body && !ifrw.document.body.isContentEditable) { ifrw.document.body.contentEditable = true; ifrw.document.body.contentEditable = false; } } } var currentStack=true; if ((window.screen.availWidth window.innerWidth) || “” == ” horizontal”) {restack(true);} function restack(horizontal) { var tc, ic, t, i, c, f, sv, sh, d, height, flt, width; tc = document.getElementById(“textareacontainer”); ic = document.getElementById(“iframecontainer”); t = document.getElementById(“textarea”); i = document.getElementById(“iframe”); c = document.getElementById(“container”); sv = document.getElementById(“stackV”); sh = document.getElementById(“stackH”); tc.className = tc.className.replace(“horizontal”, “”); ic.className = ic.className.replace(“horizontal”, “”); t.className = t.className.replace(“horizontal”, “”); i.className = i.className.replace(“horizontal”, “”); c.className = c.className.replace(“horizontal”, “”); if (sv) {sv.className = sv.className.replace(“horizontal”, “”)}; if (sv) {sh.className = sh.className.replace(“horizontal”, “”)}; stack = “”; if (horizontal) { tc.className = tc.className + ” horizontal”; ic.className = ic.className + ” horizontal”; t.className = t.className + ” horizontal”; i.className = i.className + ” horizontal”; c.className = c.className + ” horizontal”; if (sv) {sv.className = sv.className + ” horizontal”}; if (sv) {sh.className = sh.className + ” horizontal”}; stack = ” horizontal”; document.getElementById(“textareacontainer”).style.height = “50%”; document.getElementById(“iframecontainer”).style.height = “50%”; document.getElementById(“textareacontainer”).style.width = “100%”; document.getElementById(“iframecontainer”).style.width = “100%”; currentStack=false; } else { document.getElementById(“textareacontainer”).style.height = “100%”; document.getElementById(“iframecontainer”).style.height = “100%”; document.getElementById(“textareacontainer”).style.width = “50%”; document.getElementById(“iframecontainer”).style.width = “50%”; currentStack=true; } fixDragBtn(); showFrameSize(); } function showFrameSize() { var t; var width, height; width = Number(w3_getStyleValue(document.getElementById(“iframeResult”), “width”).replace(“px”, “”)).toFixed(); height = Number(w3_getStyleValue(document.getElementById(“iframeResult”), “height”).replace(“px”, “”)).toFixed(); document.getElementById(“framesize”).innerHTML = “Result Size: ” + width + ” x ” + height + “”; } var dragging = false; var stack; function fixDragBtn() { var textareawidth, leftpadding, dragleft, containertop, buttonwidth var containertop = Number(w3_getStyleValue(document.getElementById(“container”), “top”).replace(“px”, “”)); if (stack != ” horizontal”) { document.getElementById(“dragbar”).style.width = “5px”; textareasize = Number(w3_getStyleValue(document.getElementById(“textareawrapper”), “width”).replace(“px”, “”)); leftpadding = Number(w3_getStyleValue(document.getElementById(“textarea”), “padding-left”).replace(“px”, “”)); buttonwidth = Number(w3_getStyleValue(document.getElementById(“dragbar”), “width”).replace(“px”, “”)); textareaheight = w3_getStyleValue(document.getElementById(“textareawrapper”), “height”); dragleft = textareasize + leftpadding + (leftpadding / 2) – (buttonwidth / 2); document.getElementById(“dragbar”).style.top = containertop + “px”; document.getElementById(“dragbar”).style.left = dragleft + “px”; document.getElementById(“dragbar”).style.height = textareaheight; document.getElementById(“dragbar”).style.cursor = “col-resize”; } else { document.getElementById(“dragbar”).style.height = “5px”; if (window.getComputedStyle) { textareawidth = window.getComputedStyle(document.getElementById(“textareawrapper”),null).getPropertyValue(“height”); textareaheight = window.getComputedStyle(document.getElementById(“textareawrapper”),null).getPropertyValue(“width”); leftpadding = window.getComputedStyle(document.getElementById(“textarea”),null).getPropertyValue(“padding-top”); buttonwidth = window.getComputedStyle(document.getElementById(“dragbar”),null).getPropertyValue(“height”); } else { dragleft = document.getElementById(“textareawrapper”).currentStyle[“width”]; } textareawidth = Number(textareawidth.replace(“px”, “”)); leftpadding = Number(leftpadding .replace(“px”, “”)); buttonwidth = Number(buttonwidth .replace(“px”, “”)); dragleft = containertop + textareawidth + leftpadding + (leftpadding / 2); document.getElementById(“dragbar”).style.top = dragleft + “px”; document.getElementById(“dragbar”).style.left = “5px”; document.getElementById(“dragbar”).style.width = textareaheight; document.getElementById(“dragbar”).style.cursor = “row-resize”; } } function dragstart(e) { e.preventDefault(); dragging = true; var main = document.getElementById(“iframecontainer”); } function dragmove(e) { if (dragging) { document.getElementById(“shield”).style.display = “block”; if (stack != ” horizontal”) { var percentage = (e.pageX / window.innerWidth) * 100; if (percentage > 5 && percentage 5 && percentage -1) { document.body.className = cc.replace(“darktheme”, “”); if (opener) {opener.document.body.className = cc.replace(“darktheme”, “”);} localStorage.setItem(“preferredmode”, “light”); } else { document.body.className += ” darktheme”; if (opener) {opener.document.body.className += ” darktheme”;} localStorage.setItem(“preferredmode”, “dark”); } } ( function setThemeMode() { var x = localStorage.getItem(“preferredmode”); if (x == “dark”) { document.body.className += ” darktheme”; } })(); function colorcoding() { var ua = navigator.userAgent; //Opera Mini refreshes the page when trying to edit the textarea. if (ua && ua.toUpperCase().indexOf(“OPERA MINI”) > -1) { return false; } window.editor = CodeMirror.fromTextArea(document.getElementById(“textareaCode”), { mode: “text/html”, htmlMode: true, lineWrapping: true, smartIndent: false, addModeClass: true }); // window.editor.on(“change”, function () {window.editor.save();}); } colorcoding(); function w3_getStyleValue(elmnt,style) { if (window.getComputedStyle) { return window.getComputedStyle(elmnt,null).getPropertyValue(style); } else { return elmnt.currentStyle[style]; } } function openMenu() { var x = document.getElementById(“navbarDropMenu”); var y = document.getElementById(“menuOverlay”); var z = document.getElementById(“menuButton”); if (z.className.indexOf(“w3-text-gray”) == -1) { z.className += ” w3-text-gray”; } else { z.className = z.className.replace(” w3-text-gray”, “”); } if (z.className.indexOf(“w3-gray”) == -1) { z.className += ” w3-gray”; } else { z.className = z.className.replace(” w3-gray”, “”); } if (x.className.indexOf(“w3-show”) == -1) { x.className += ” w3-show”; } else { x.className = x.className.replace(” w3-show”, “”); } if (y.className.indexOf(“w3-show”) == -1) { y.className += ” w3-show”; } else { y.className = y.className.replace(” w3-show”, “”); } } // When the user clicks anywhere outside of the modal, close it window.onclick = function(event) { if (event.target == document.getElementById(“menuOverlay”)) { openMenu(); } } uic_r_e() ]]>
สล็อต888